RODO

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – dalej RODO

Informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Kobyłka, siedzibą przy ul. Wołomińskiej 1 w Kobyłce (kod pocztowy 05-230). Przedstawicielem administratora danych, wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą, jest Inspektor Ochrony Danych nr tel. 22 760 7047, mail: iod@kobylka.pl.
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i e) RODO oraz na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i Uchwały Nr XLIV/385/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Kobyłki w formie budżetu obywatelskiego.
3.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 2, tj. przez okres niezbędny do realizacji celów budżetu obywatelskiego, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
5.    Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, które na zlecenie Administratora danych będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych.
6.    Dane udostępnione przez Panią/Pana, nie będą podlegały profilowaniu.
7.    Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Do góry